Mijn winkelmand

Algemene Voorwaarden ollekebolleke.eu

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Willy Smets bv (Olleke Bolleke Candy Shops – Ollekebolleke.eu)

Adres maatschappelijke zetel : Potterijstraat 3 – 3300 Tiene

E-mailadres: info@ollekebolleke.e

Ondernemingsnummer : BE0423.243.860

Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door OllekeBolleke.eu, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door OllekeBolleke.eu uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4  OllekeBolleke.eu is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
2.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door OllekeBolleke.eu zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
2.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ollekebolleke.eu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ollekebolleke.eu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Ollekebolleke.eu zijn vrijblijvend en Ollekebolleke.eu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ollekebolleke.eu. Ollekebolleke.eu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ollekebolleke.eu dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalen dient vooraf te geschieden via de daartoe voorziene betalingsopties .

Artikel 4. Levering en uitvoering

4.1 Als plaats van levering (afhaaladres) geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.2 De bestelde artikels kunnen enkel afgehaald worden in één van de winkels van Olleke Bolleke.

Indien dit in de toekomst wijzigt dan wordt dit kenbaar gemaakt via ollekebolleke.eu

4.3 Alle door OllekeBolleke.eu genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan OllekeBolleke.eu bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient OllekeBolleke.eu schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
4.4 Overschrijding van de door OllekeBolleke.eu opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
4.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan OllekeBolleke.eu te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ollekebolleke.eu verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ollekebolleke.eu geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Ollekebolleke.eu garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Opzegging/Ontbinding

7.1 In geval van tussentijdse opzegging heeft OllekeBolleke.eu naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

7.2 De vorderingen van OllekeBolleke.eu op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan OllekeBolleke.eu ter kennis gekomen omstandigheden OllekeBolleke.eu goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien OllekeBolleke.eu de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
7.3. In de hierboven genoemde gevallen is OllekeBolleke.eu bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van OllekeBolleke.eu schadevergoeding te vorderen.
7.4 In geval OllekeBolleke.eu de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van OllekeBolleke.eu op schadevergoeding onverlet.

Artikel 8. Ruilen
Het is niet mogelijk om voedsel, op maat gemaakte producten, bederfbare  en seizoens artikelen te ruilen of te retourneren.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ollekebolleke.eu ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of via mail naar het opgegeven mailadres mee te delen en zulks zonder dat Ollekebolleke.eu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ollekebolleke.eu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ollekebolleke.eu, dan wel tussen Ollekebolleke.eu en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ollekebolleke.eu, is Ollekebolleke.eu niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ollekebolleke.eu.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch  recht van toepassing.
11.2 Enkel de handelsrechtbank van Leuven in België is bevoegd voor eventuele geschillen.

 

Disclaimer

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Privacyverklaring

Voor OllekeBolleke.eu is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. OllekeBolleke.eu is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2013. 

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.
Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestellingsgegevens (artikel, aantal, prijs) van dat moment.
Registratiesysteem
Tijdens het bestelproces vragen wij u om u te registreren. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van koopovereenkomsten, facturering en betaling en om u een overzicht van door u gekochte producten te kunnen geven. 
Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. 
E-mail
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@ollekebolleke.eu

Willy Smets bv / Potterijstraat 5 / 3300 Tienen